Suomen taideakatemian palkinnon saajaksi ehdolla Petri Eskelinen, Tuomas A. Laitinen sekä Anni Leppälä

Taideakatemia perusti tammikuussa uuden palkinnon suomalaisen kuvataiteen edistämiseksi. Kuvataiteilijalle myönnettävä palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa ja se jaetaan joka toinen vuosi. Yhteistyökumppaniksi Taideakatemia on saanut EMMA – Espoon modernin taiteen museon. Voittaja pitää museossa yksityisnäyttelyn, josta julkaistaan myös taidekirja. 

EMMAlle yhteistyö Taideakatemian kanssa tarjosi mahdollisuuden kehittää museon aiemmin jakaman EMMA Prize -palkinnon työtä. ”Yhteistyön myötä lakkautamme EMMA Prizen, mutta tätä kautta voimme tehdä entistäkin enemmän suomalaisen kuvataiteen esiin nostamiseksi, myös kansainvälisellä kentällä”, toteaa museonjohtaja Pilvi Kalhama. 

Palkinto myönnetään taiteilijalle, joka on parhaassa luomisvireessä, mutta ei vielä palkittu suurilla palkinnoilla. Lisäksi tärkeänä kriteerinä pidetään palkittavan taiteilijan kansainvälistä kiinnostavuutta. 
Suomen taideakatemian asettamaan palkintoraatiin kuuluvat Suomen taideakatemian puheenjohtajan taidemaalari Antti Linnovaaran johdolla EMMAn museonjohtaja Pilvi Kalhama, taidesihteeri Erika Hyyryläinen ja rehtori Mauri Ylä-Kotola. 

Palkintolautakunta on yksimielisellä päätöksellä nimennyt palkintoehdokkaiksi seuraavat kuvataiteilijat (aakkosjärjestyksessä): Petri Eskelinen (s. 1975), Tuomas A. Laitinen (s. 1976) ja Anni Leppälä (s. 1981). 
Palkintolautakunta luonnehtii ehdokkaiden taiteellista tuotantoa tinkimättömäksi, omaperäiseksi ja raikkaaksi. Kukin ehdokas lukeutuu kuvataiteen nouseviin ja ajankohtaisiin nimiin paitsi suomalaisessa, myös kansainvälisessä katsannossa.  

Palkinnon saaja julkistetaan EMMAssa 24.4. Palkitun taiteilijan näyttely pidetään vuonna 2014. 

Raadin luonnehdinnat ehdokkaista:

Taiteilija Petri Eskelinen on kuvanveistoa uudistava, persoonallinen tekijä. Tuotannossaan hän leikittelee insinööritieteiden alueella tehden veistoksia kuin instrumentteja tai mekaanisia koneita. Eskelisen taide on poikkeuksellista siinä, miten hän osallistaa katsojansa tavalla, joka poikkeaa kuvataiteelle tyypillisistä tavoista. Hänen teoksensa mahdollistavat taiteen vastaanottamisen hyvin välittömällä, inhimillisellä ja intuitiivisella tasolla sekä houkuttelevat aitoon ja pakottomaan vuorovaikutukseen. Sisällöllisesti Eskelinen pureutuu syvälle ihmisen käsityskyvyn ja maailmankaikkeuden hahmottamiseen. Hänen mekaaniset veistoksensa kertovat ajankohtaisuudessaan siitä, miten mahdottomasta tulee mahdollista tai miten käsittelemme mysteeriä maailmassa, jossa tieteen oletetaan perinteisesti antavan ilmiöille yksiselitteisen faktisia selityksiä.  

Kuvataiteilija Tuomas A. Laitinen nostaa taiteessaan esiin asioita ja ilmiöitä, jotka kytevät pinnan alla joko sielun- ja mielenmaisemassa tai pop- ja alamaailmassa konkreettisesti. Usein hänen teostensa tunnelmaa kuvastaa outouden käsite ja viipyilevä, mystinen lataus. Arkisetkin aiheet Laitinen kuvaa vahvan visuaalisesti ladaten teoksiinsa jännitteen, jossa sosiaaliset tai sosioekonomiset viittaukset yhdistyvät ylevään. Laitinen on yksi monipuolisimmista ikäpolvensa taiteilijoista, joka liikkuu suvereenisti installaatioiden, filmien, valoveistosten ja monimuotoisten pienoisveistosten maailmassa kiinnittäen huomiomme arkipäivän esteettisyyteen.  

Valokuvaaja Anni Leppälä on ilmaisultaan riippumaton ja omaperäinen taiteilija, joka on osoittanut kykynsä uudistaa valokuvataiteen ilmaisua. Leppälä on tullut tunnetuksi kooltaan poikkeuksellisen pienistä valokuvateoksista nykytrendin ollessa pikemminkin päinvastainen. Hänen teoksiaan kuvaa adjektiivi ”luonnollinen” niin kuvattujen aiheiden kuin esimerkiksi valonkäytön suhteen. Kuvattu ihmishahmo tai kohde on kuitenkin harkiten rajattu, jolloin kuva-alaan vangitut tilanteet ja tunnelmat tiivistyvät omaperäisiksi tulkinnoiksi todellisuudesta. Taiteilijalle tyypillinen esitystapa on asettaa teokset osaksi kokonaisinstallaatioita tai pareittain vuoropuheluun toistensa kanssa. Samalla teokset ovat kuitenkin yksilöinä vahvoja ja latautuneita. Pieni koko houkuttelee katsojan lähelle, ja kuvien muodostamista kokonaisuuksista syntyy kerrontaa, jonka katsoja mielikuvissaan täydentää.  

————————————————————– 
Lisätiedot: puheenjohtaja Antti Linnovaara p. 040 559 9721 ja asiamies Päivi Liedes p. 0400-418 451 Suomen Taideakatemiasta, EMMAsta museonjohtaja Pilvi Kalhama p. 040 533 4070 

KANDIDATER TILL FINLANDS KONSTAKADEMIS PRIS – PETRI ESKELINEN, TUOMAS A. LAITINEN OCH ANNI LEPPÄLÄ

I januari grundade Konstakademin ett nytt pris för främjandet av den finländska bildkonsten. Priset som tilldelas en bildkonstnär omfattar 25 000 euro och utdelas vartannat år. Konstakademins samarbetspartner är EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Vinnaren arrangerar en separatutställning i museet och i samband med den utges en konstbok.

För EMMA innebär samarbetet med Konstakademin en möjlighet att fortsätta med verksamheten kring museets tidigare utdelning av EMMA Prize-priset. ”Genom samarbete har vi möjlighet att i ännu större utsträckning verka för främjandet av den finländska bildkonsten, också på det internationella fältet”, säger museidirektör Pilvi Kalhama.

Priset utdelas till en konstnär som står på höjden av sin skaparkraft, men som inte ännu har tilldelats betydande pris. Som prismottagare söker man dessutom en konstnär, vars produktion förväntas väcka ett internationellt intresse.

Prisnämnden, tillsatt av Finlands Konstakademi, företräds under ledning av ordföranden för Konstakademin, konstnär Antti Linnovaara av museidirektören för EMMA Pilvi Kalhama, konstsekreterare Erika Hyyryläinen och rektor Mauri Ylä-Kotola.

Prisnämnden för Finlands Konstakademi har som kandidater till priset enhälligt utnämnt följande konstnärer (i alfabetisk ordning): Petri Eskelinen (f. 1975), Tuomas A. Laitinen (f. 1976) och Anni Leppälä (f. 1981).
Prisnämnden karakteriserar kandidaternas konstnärliga produktion som kompromisslös, originell och fräsch. Varje kandidat företräder kommande och aktuella namn inom bildkonsten såväl på det finländska som det internationella fältet.

Prisets mottagare offentliggörs i EMMA den 24.4. Vinnarens konstutställning arrangeras år 2014.

Juryns presentation av kandidaterna:
Konstnär Petri Eskelinen är en personlig förnyare av skulpturkonsten. I sin produktion leker han på ingenjörsvetenskapernas område genom att skapa skulpturer som instrument eller mekaniska maskiner. Det exceptionella i Eskelinens skapande är hans förmåga att göra betraktaren delaktig på ett sätt som avviker från kutymen inom bildkonsten. Hans verk gör det möjligt att ta till sig konsten på ett mycket omedelbart, mänskligt och intuitivt plan, och inbjuder till en äkta och spontan interaktion. Innehållsmässigt sett går Eskelinen på djupet i analysen av människans uppfattningsförmåga och gestaltning av världsalltet. Hans mekaniska skulpturer visar i sin aktualitet hur det omöjliga blir möjligt, eller hur vi hanterar mysteriet i en värld där vetenskapen traditionellt anses ge entydiga, faktiska förklaringar på olika fenomen.

Bildkonstnär Tuomas A. Laitinen lyfter i sin konst fram frågor och företeelser som pyr under ytan antingen i själslandskapet eller konkret inom pop- och den undre världen. Stämningen i hans verk återspeglas ofta bäst av ett säreget grepp och en viss dröjande, mystisk laddning. Detta fångar Laitinen gång efter annan i sina verk med avvikande och varierande metoder. Han avbildar också vardagliga teman med en stark visualitet genom att ladda sina verk med en spänning, där sociala och socioekonomiska vinklingar kopplas ihop med det sublima. Laitinen är en av sin generations mest mångsidiga konstnärer, som suveränt rör sig i installationernas, filmernas, ljusskulpturernas och de mångformiga miniatyrskulpturernas värld, fästande vår uppmärksamhet vid vardagslivets estetik.

Fotograf Anni Leppälä är till sitt uttryckssätt en självständig och originell konstnär, som har visat sin förmåga att fönya det fotografiska uttrycket inom konsten. Leppälä har blivit känd för sina exceptionellt små fotografiska verk i en tid då trenden snarast är den motsatta. Hennes verk karakteriseras av adjektivet ”naturlig” både gällande de avbildade motiven och exempelvis ljusanvändningen. Den avbildade figuren eller motivet är avgränsade med eftertanke, vilket koncentrerar händelserna och känslorna i bilden till särpräglade tolkningar av verkligheten. Ett för konstnären typiskt framställningssätt är att placera verken som delar av en helhetsinstallation eller parvis i dialog med varandra. Samtidigt är de individuella verken starka och laddade i sig. Det lilla formatet lockar betraktaren nära inpå, och ur helheterna som bilderna formar föds berättelser som betraktaren i sin fantasi fyller ut.

Tilläggsuppgifter: ordförande Antti Linnovaara tel. 040-559 9721, ombudsman Päivi Liedes, Finlands Konstakademi tel. 0400-418 451 och museidirektör Pilvi Kalhama, EMMA tel. 040-533 4070